Súťažné pravidla

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE BIG SHOCK!

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže BIG SHOCK! (ďalej aj ako „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“). Výňatky z tohto štatútu alebo skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a/alebo propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami súťaže.


 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Big Shock s.r.o., so sídlom Na Viničních horách 1831/16, Praha 6, PSČ 160 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka C 11429, IČO: 45 795 436, DIČ: CZ45795436, tel. kontakt: 221 501 511, email: info@bigshock.sk (ďalej len „vyhlasovateľ“).

 2. Orgánom dozoru činnosti vyhlasovateľa je na území Slovenskej republiky

 • v oblasti ochrany práv spotrebiteľa Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29 Prievozská 32 827 99  Bratislava,

 • v oblasti dodržiavania povinností vyhlasovateľa podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24, email: e-podatelna@teleoff.gov.sk.

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
 2. Predmetom súťaže je zakúpenie súťažných výrobkov zn. BIG SHOCK!, ktoré majú pod uzáverom súťažný kód a registrácia na webovej stránke www.bigshock.sk. Bližšie podmienky súťaže sú uvedené v čl. VI tohto štatútu.

 

III. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE

 1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky („ďalej len „miesto konania súťaže“) a to v termíne od 11.12. 2023 00:00:00 hod. do 8. 12. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania súťaže“) Najneskôr do dňa 6. 12. 2023 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte. Posledné žrebovanie vecných cien sa uskutoční dňa 10. 12. 2023.

 

IV. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY

 1. Výrobky zn. Big Shock!:
 • Big Shock! Watermelon 500 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8594033175207,
 • Big Shock! Exotic 500 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8594033172473,
 • Big Shock! Blueberry & Raspberry 500 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8594033176143,
 • Big Shock! Mango&Orange  500 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681004130,
 • Big Shock! Gold 330 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8594033176723,
 • Big Shock! Original 330 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8594033176693
 • Big Shock! Coffee Espresso Milk 250 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681004352
 • Big Shock! Coffee Irish Coffee 250 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681004390
 • Big Shock! Coffee Vanilla Latte 250 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681004376
 • Big Shock! Coffee Espresso Milk No Added Sugar, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006714
 • Big Shock! Ice Tea Black Tea Peach 330 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006585
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Pear 330 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006608
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Raspberry 330 ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006622
 • Big Shock! Ice Tea Black Tea Peach 1 l, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006646
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Pear 1 l ml, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006660
 • Big Shock! Ice Tea Green Tea Raspberry 1 l, s kódom pod uzáverom, EAN 8595681006684

 

ponúkané v dobe konania súťaže v maloobchodných prevádzkach na území Slovenskej republiky (v texte len ako „súťažné výrobky“).

 

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov veku a spĺňajúca všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 1. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pomere vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto bode v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra nebude odovzdaná. Rovnako nebude výhra odovzdaná v prípade, že vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na podvodné alebo nekalé konania zo strany súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Toto rozhodnutie vyhlasovateľa je konečné bez možnosti odvolania.

 

VI. PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v dobe a mieste konania súťaže splní súčasne všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  1. zakúpi si v ktorejkoľvek prevádzke na území Slovenskej republiky súťažný výrobok,
  2. zaregistruje sa a vyplní všetky polia webového formuláru na www.bigshock.sk v rozsahu:
 • oslovenie,
 • pohlavie (nie je povinne),
 • emailová adresa,
 • súťažný kód umiestnený pod uzáverom súťažného výrobku, pričom každý súťažný kód môže byť použitý (registrovaný) iba raz,
 • elektronicky odošle vyplnený formulár prostredníctvom súťažného webu. K platnému odoslaniu formulára je súťažiaci povinný tiež zaškrtnúť príslušné zaškrtávacie políčko, prostredníctvom, ktorého vyjadruje súhlas s týmto štatútom, ako aj políčko potvrdzujúce oboznámenie sa so zásadami spracúvania osobných údajov. Vyplnením a odoslaním formulára vznikne súťažiacemu profilový účet na webovej stránke www.bighshock.sk.

 

 1. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane t.j. viackrát, vždy ale s novým súťažným výrobkom. Každý súťažiaci tak môže vyhrať opakovane t.j. viackrát v priebehu jedného žrebovania.
 2. Zo súťaže je vylúčený súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 3. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 4.  Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 5. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

VII. CENY V SÚŤAŽI

 1. Vyhlasovateľ stanovil celkom 9 vecných cien. Po splnení všetkých podmienok v zmysle tohto štatútu môže súťažiteľ vyhrať niektorú z nasledovných cien:
 • Balíček Big Shock! 9 ks, hodnota 1 ks vecnej ceny je 52 EUR a je zložený ze 2 kartónů Big Shock! plechoviek (1 kartón = 26 EUR).

 

VIII. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajů ceny (ďalej aj ako "výherca") bude prebiehať v nasledovných termínoch:
 • pri žrebovaní dňa 8. 4. 2024 budú vyžrebovaní 3 výhercovia,
  • pričom sa žrebuje z platných kódov prijatých v čase od 11. 12. 2023 00:00:00 hod. do 7. 4. 2024 23:59:59 hod., títo výhercovia vyhrajú 2x karton Big Shock!
 • pri žrebovaní dňa 14. 8. 2023 budú vyžrebovaní 3 výhercovia,
  • pričom sa žrebuje z platných kódov prijatých v čase od 8. 4. 2023 00:00:00 hod. do 11. 8. 2023 23:59:59 hod., títo výhercovia vyhrajú 2x karton Big Shock
 • pri žrebovaní dňa 9. 12. 2023 budú vyžrebovaní 3 výhercovia,
  • pričom sa žrebuje z platných kódov prijatých v čase od 12.  8. 2023 00:00:00 hod. do 8. 12. 2023 23:59:59 hod. , títo výhercovia vyhrajú 2x karton Big Shock

 

 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže v sídle vyhlasovateľa. Výhercovia budú vyhlásený do 14 dní od každého žrebovania zverejnením mena, priezviska a neúplnej adresy bydliska (obec) výhercu na webovej stránke www.bigshock.sk.
 2. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 14 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční v mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. V prípade, ak nedôjde k dohode bude výhra zaslaná na adresu výhercu. Výhry budú výhercom odovzdané do 31. 7. 2023.
 3. Výherca súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť bezplatne zverejnené aj zvukové a obrazové záznamy, jeho meno a iné prejavy osobnej povahy podľa ustanovení § 11 a 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 4. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať menej výhercov ako je uvedené pri jednotlivých termínoch žrebovania v prípade, že sa do súťaže neprihlási dostatočný počet súťažiacich spĺňajúcich podmienky podľa tohto štatútu. Nerealizované výhry sa neprenášajú do ďalšieho žrebovania a prepadajú v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 6. V prípade, že nebude možné odovzdať alebo doručiť výhru z dôvodov chybných alebo neúplných údajov uvedených výhercom v registračnom formulári, stráca výherca nárok na výhru a to bez možnosti kompenzácie alebo dodatočného odovzdania. Výherca nie je oprávnený od vyhlasovateľa požadovať peňažné plnenie výmenou za cenu v súťaži, ani požadovať akékoľvek iné plnenia okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto štatúte.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vyhlasovateľ je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) prevádzkovateľom osobných údajov a je povinný poskytnúť dotknutej osobe (súťažiacemu) informácie podľa čl. 13 nariadenia.
 2. Vyhlasovateľ vystupuje ako prevádzkovateľ, pretože určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov súťažiacich. Kontaktným miestom pre súťažiacich a výhercov ako dotknutých osôb je zodpovedná osoba vyhlasovateľa: JUDr. Libor Čihák, email: poverenec@cmhl.cz, telefón: +420 724 770 780.
 3. Osobné údaje sú vyhlasovateľom spracúvané v nasledovnom rozsahu:

 • Oslovenie,

 • emailový kontakt,

 • meno a priezvisko výherca,

 • bydlisko výherca,

 • telefónny kontakt výherca,

 • zvuková a obrazová podoba výherca.

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov súťažiacich je:
 • tento štatút, ktorý momentom zapojenia súťažiaceho do súťaže predstavuje záväznú dohodu o podmienkach súťaže. Spracúvanie osobných údajov súťažiacich je tak nevyhnutné na plnenie tejto dohody zo strany vyhlasovateľa, preto sa nevyžaduje súhlas súťažiacich so spracúvaním osobných údajov. Právny základ tak vyplýva s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom priameho marketingu, právny základ tak vyplýva s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.
 1. Poskytnutie osobných údajov súťažiacich je podmienkou na plnenie tejto dohody zo strany vyhlasovateľa, preto v prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov nemôže byť súťažiaci úspešne zaregistrovaný a výhercovi nemôže byť odovzdaná výhra.
 1. Na základe výslovného súhlasu súťažiaceho spracúva vyhlasovateľ osobné údaje na účely priameho marketingu v rozsahu údajov podľa bodu 3 písm. a) a b) tohto článku štatútu. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu, a to jednoduchým písomným oznámením doručeným na adresu vyhlasovateľa  alebo e-mailom na adresu: info@bigshock.sk.
 1. Osobné údaje súťažiacich môžu byť sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:
 • pracovníci vyhlasovateľa,
 • orgány verejnej moci pri plnení zákonných povinností zo strany vyhlasovateľa,
 • osoby zabezpečujúce pre vyhlasovateľa služby v oblasti digitálneho marketingu,
 • poštovým a prepravným spoluúčastiam za účelom doručovania výhier,
 • poskytovateľovi software MailChimp,
 • v televíznych a rozhlasových médiách.
 1. Vyhlasovateľ na účely priameho marketingu spracúva osobné údaje prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké.
 1. Osobné údaje súťažiacich sú spracúvané predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako je však uvedené v predchádzajúcom bode, osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 2. V tomto prípadoch sú však cezhraničné prenosy a spracúvanie osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý vytvorili americké Ministerstvo obchodu, Európska komisia a švajčiarska vláda, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na webovej stránke https://www.privacyshield.gov/welcome.
 3. Prevádzkovateľ služby MailChimp okrem toho aktualizoval svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečil ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi.
 4. Súťažiaci (vrátane výhercu) ako dotknutá osoba má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
 • právo požadovať od vyhlasovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov:
 • Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov vyhlasovateľa vrátane namietania proti profilovaniu. Vyhlasovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami súťažiaceho ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, súťažiaci má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 • práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol vyhlasovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s nariadením.
 1. Osobné údaje súťažiacich budú uchovávané z dôvodu odovzdania výhier a kontroly dodržania pravidiel súťaže do 22. 12. 2023 a za účelom priameho marketingu po dobu 1 roku od uskutočnenia registrácie súťažiaceho.
 1. Vyhlasovateľ informuje súťažiacich, že vykonáva automatizované individuálne rozhodovania, vrátane profilovania, a to konkrétne segmentáciu a následnú automatizáciu, najmä rozposielaním emailov prostredníctvom služby MailChimp. Vyhlasovateľ používa cookies pre anonymný zber dát a s analytickými nástrojmi, napr. Google Analytics, Hotjar a má nainštalované kódy pre reklamné systémy Google Ads, Adform a Facebook.
 1. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 1. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú prístupné na stránke www.bigshock.sk, alebo na vyžiadanie emailom na adresu: gdpr@bigshock.cz.

 

X. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s súťažnými pravidlami. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži alebo výhier súdnou cestou, je vylúčené.
 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich alebo aj bez uvedenia dôvodu, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade so súťažnými pravidlami), najneskôr však ku dňu odovzdania/realizácie výhry.
 1. Vyhlasovateľ nezodpovedá súťažiacim za plnenie (výhry) dodávané tretími osobami a platí, že záručné a ďalšie podmienky ohľadne všetkých výhier sa riadia výlučne podmienkami týchto dodávateľov a všeobecnou legislatívou. Prípadne nároky z vád výhry si budú výhercovia uplatňovať výlučne u dodávateľa plnenia, ktorý je jediný oprávnený reklamácie vykonávať.
 1. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prenos dát elektronickými prostriedkami.
 2. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to aj bez uvedenia dôvodov. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke www.bigshock.sk alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 4. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 6. tohto článku štatútu.
 5. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými cenami.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neudeliť alebo neodovzdať výhru v prípade v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiaceho alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.
 7. Súťažiaci, ktorý vyhlasovateľovi neposkytne potrebnú súčinnosť podľa týchto pravidiel (vrátane predovšetkým poskytnutia údajov na zaslanie výhry, neprevzatí zásielky s výhrou, atď.), alebo ju dopredu odmietne, stratí nárok na výhru.
 8. Vyhlasovateľ nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení.
 9. Súťažiaci nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany vyhlasovateľa, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 10. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
 11. Tieto súťažné pravidlá sú prístupné verejnosti na internetovej stránke www.bigshock.sk alebo na vyžiadanie u vyhlasovateľa.
 12. Každý súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Preto ak nie je súťažiaci spokojný so spôsobom, ktorým vyhlasovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vyhlasovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Vyhlasovateľa so žiadosťou o nápravu na emailovú adresu: info@bigshock.sk.
 13. Ak vyhlasovateľ na žiadosť súťažiaceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má súťažiaci podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť súťažiaceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 14.  Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom súťažiaceho. Návrh musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a môže sa podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak majú strany sporu záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Uzatvorená dohoda je záväzná. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu a subjekt alternatívneho riešenia sporov dospeje k záveru, že vyhlasovateľ porušil práva súťažiaceho, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odloží, ak nie je zrejmé, že vyhlasovateľ porušil práva súťažiaceho. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže od súťažiaceho požadovať poplatok najviac 5,00 EUR vrátane DPH.
 15. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). V prípade cezhraničného sporu má súťažiaci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Súťažiaci má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

 

V Prahe dňa 6. 12. 2023
Big Shock s.r.o